Účtovníctvo

ÚČTOVNÍCTVO

MZDOVÁ AGENDA

SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Účtovníctvo:

1)  Vedenie podvojného účtovníctva

2)  Vedenie jednoduchého účtovníctva

3)  Zostavenie individuálnej účtovnej závierky

4)  Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Účtovníctvo vedieme klientom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších a súvisiacich predpisov.

Tieto služby zahŕňajú:

  Vedenie účtovníctva, vypracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát a vypracovanie poznámok

  Vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

  Poskytovanie priebežných informácií a výsledku hospodárenia, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch

  Evidencia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

  Spracovanie mesačných účtovných uzávierok

  Spracovanie ročných účtovných závierok