Audit

  Audit individuálnej účtovnej závierky

  Audit mimoriadnej účtovnej závierky

  Audit konsolidovanej účtovnej závierky

  Audit výročnej správy

  Audit finančného vyúčtovania prostriedkov poskytovaných zo zdrojov Európskej únie

Spôsob výkonu auditu závisí od dohodnutých zmluvných podmienok a požiadaviek klienta, kde sa predpokladá zmluvne dohodnutá forma spôsobom:

A)  Audit riadnej, mimoriadnej účtovnej závierky,

B)  Priebežný audit vykonávaný počas celého roka, ktorý je zameraný na odstránenie nezrovnalostí v účtovníctve počas celého roka, audit končí auditom riadnej účtovnej závierky. Pri priebežnom audite klient získava neskreslený prehľad o hospodárení spoločnosti počas celého účtovného obdobia. Takto spracovávané výsledky hospodárenia poskytujú cenné informácie pre manažment spoločnosti z hľadiska hospodárenia i vlastníckych vzťahov.

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka v súlade s § 19 Zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve:

1.  ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

  celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

  čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,

  priemerný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

2.  obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

3.  ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,

4.  ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a,

5.  právnická osoba, ktorej suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 33 193,92 eura a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.

Účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. S povinnosťou auditu súvisí aj audit výročnej správy, § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a taktiež § 22 zákona, ktorý stanovuje kritériá pre povinnosť auditu konsolidovanej účtovnej závierky.